ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2018
ปรับปรุง 16/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 16081
Page Views 16546
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
2 โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี กาบเชิง กาบเชิง
3 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กาบเชิง กาบเชิง
4 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง
5 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์) กาบเชิง กาบเชิง
6 โรงเรียนบ้านบักจรัง กาบเชิง กาบเชิง
7 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
8 โรงเรียนบ้านถนนชัย กาบเชิง กาบเชิง
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คูตัน กาบเชิง
10 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด คูตัน กาบเชิง
11 โรงเรียนบ้านคูตัน คูตัน กาบเชิง
12 โรงเรียนบ้านราวนคร คูตัน กาบเชิง
13 โรงเรียนบ้านด่าน ด่าน กาบเชิง 044147010
14 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ด่าน กาบเชิง
15 โรงเรียนบ้านโพนทอง ด่าน กาบเชิง 0847304662
16 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ด่าน กาบเชิง
17 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ด่าน กาบเชิง
18 โรงเรียนบ้านโจรก ด่าน กาบเชิง 0894253245
19 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน กาบเชิง
20 โรงเรียนบ้านสกล ตะเคียน กาบเชิง
21 โรงเรียน ตชด.บ้านโพธิ์ทอง ตะเคียน กาบเชิง 0844111021
22 โรงเรียนประชาสามัคคี แนงมุด กาบเชิง
23 โรงเรียนบ้านแนงมุด แนงมุด กาบเชิง -
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 แนงมุด กาบเชิง
25 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง
26 โรงเรียนบ้านสระทอง แนงมุด กาบเชิง
27 โรงเรียนบ้านกู่ โคกตะเคียน กาบเชิง
28 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง
29 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โคกตะเคียน กาบเชิง
30 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โคกตะเคียน กาบเชิง
31 โรงเรียนบ้านโนนทอง โคกตะเคียน กาบเชิง
32 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี โคกตะเคียน กาบเชิง
33 โรงเรียนบ้านจารย์ โคกตะเคียน กาบเชิง
34 โรงเรียนบ้านโชค จรัส บัวเชด
35 โรงเรียนบ้านจรัส จรัส บัวเชด
36 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด
37 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 จรัส บัวเชด
38 โรงเรียนบ้านจบก ตาวัง บัวเชด
39 โรงเรียนบ้านนา ตาวัง บัวเชด
40 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ตาวัง บัวเชด
41 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตาวัง บัวเชด
42 โรงเรียนบ้านตาวัง ตาวัง บัวเชด
43 โรงเรียนบัวเชดวิทยา บัวเชด บัวเชด
44 โรงเรียนบ้านบัวเชด บัวเชด บัวเชด
45 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ บัวเชด บัวเชด
46 โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี บัวเชด บัวเชด
47 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) บัวเชด บัวเชด
48 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บัวเชด บัวเชด -
49 โรงเรียนบ้านสะเดา สะเดา บัวเชด
50 โรงเรียนบ้านสน สะเดา บัวเชด
51 โรงเรียนบ้านโคกสมอง สำเภาลูน บัวเชด
52 โรงเรียนบ้านสวาท สำเภาลูน บัวเชด
53 โรงเรียนบ้านไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด
54 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด
55 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด 044590328
56 โรงเรียนบ้านสะแร อาโพน บัวเชด
57 โรงเรียนบ้านอาโพน อาโพน บัวเชด
58 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร กังแอน ปราสาท
59 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท
60 โรงเรียนบ้านสีโค กังแอน ปราสาท 044-590060
61 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กังแอน ปราสาท
62 โรงเรียนปราสาท กังแอน ปราสาท
63 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กังแอน ปราสาท
64 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กันตวจระมวล ปราสาท
65 โรงเรียนบ้านทำนบ กันตวจระมวล ปราสาท
66 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กันตวจระมวล ปราสาท 044590061
67 โรงเรียนบ้านตานี ตานี ปราสาท
68 โรงเรียนตานีวิทยา ตานี ปราสาท
69 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ตานี ปราสาท 044-590126
70 โรงเรียนบ้านนาครอง ตานี ปราสาท
71 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตานี ปราสาท
72 โรงเรียนบ้านตาเตียว ตาเบา ปราสาท
73 โรงเรียนบ้านสวาย ตาเบา ปราสาท
74 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตาเบา ปราสาท
75 โรงเรียนบ้านโชค ตาเบา ปราสาท 0935247546
76 โรงเรียนบ้านตาเบา ตาเบา ปราสาท
77 โรงเรียนบ้านลำพุก ตาเบา ปราสาท
78 โรงเรียนตาเบาวิทยา ตาเบา ปราสาท
79 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทมอ ปราสาท
80 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ทมอ ปราสาท
81 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทมอ ปราสาท
82 โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ทมอ ปราสาท
83 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ทุ่งมน ปราสาท
84 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ทุ่งมน ปราสาท 044727345
85 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ทุ่งมน ปราสาท
86 โรงเรียนบ้านกำไสจาน ทุ่งมน ปราสาท 087-2484941
87 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) บ้านพลวง ปราสาท
88 โรงเรียนบ้านอำปึลกง บ้านพลวง ปราสาท 044-590459
89 โรงเรียนบ้านไทร บ้านไทร ปราสาท
90 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา บ้านไทร ปราสาท
91 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี บ้านไทร ปราสาท
92 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ประทัดบุ ปราสาท
93 โรงเรียนบ้านพนม ประทัดบุ ปราสาท
94 โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาททนง ปราสาท
95 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาททนง ปราสาท
96 โรงเรียนบ้านบุอันโนง ปราสาททนง ปราสาท
97 โรงเรียนบ้านบักดอก ปรือ ปราสาท 0817688525
98 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ปรือ ปราสาท
99 โรงเรียนบ้านละลมระไซ ปรือ ปราสาท
100 โรงเรียนบ้านคลอง ปรือ ปราสาท
101 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ปรือ ปราสาท 0-4414-6017
102 โรงเรียนบ้านหนองยาว สมุด ปราสาท
103 โรงเรียนบ้านสมุด สมุด ปราสาท
104 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ สมุด ปราสาท
105 โรงเรียนบ้านก็วล หนองใหญ่ ปราสาท
106 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ปราสาท 0864608481
107 โรงเรียนบ้านเสกกอง หนองใหญ่ ปราสาท
108 โรงเรียนบ้านกระวัน หนองใหญ่ ปราสาท
109 โรงเรียนบ้านลังโกม หนองใหญ่ ปราสาท
110 โรงเรียนบ้านปลัด หนองใหญ่ ปราสาท
111 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) หนองใหญ่ ปราสาท
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง เชื้อเพลิง ปราสาท 044-590065
113 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง ปราสาท
114 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เชื้อเพลิง ปราสาท
115 โรงเรียนโคกยางวิทยา โคกยาง ปราสาท
116 โรงเรียนอมรินทราวารี โคกยาง ปราสาท 044-590329
117 โรงเรียนบ้านกะดาด โคกยาง ปราสาท
118 โรงเรียนบ้านโคลด โคกยาง ปราสาท
119 โรงเรียนบ้านสวายซอ โคกยาง ปราสาท
120 โรงเรียนบ้านจบก โคกยาง ปราสาท
121 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท
122 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ โคกยาง ปราสาท
123 โรงเรียนบ้านรันเดง โคกสะอาด ปราสาท
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 โคกสะอาด ปราสาท
125 โรงเรียนบ้านตายัวะ โคกสะอาด ปราสาท
126 โรงเรียนบ้านตาวร โคกสะอาด ปราสาท
127 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ โคกสะอาด ปราสาท 0833806281
128 โรงเรียนบ้านกูน โคกสะอาด ปราสาท
129 โรงเรียนบ้านมะเมียง โชคนาสาม ปราสาท
130 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ โชคนาสาม ปราสาท
131 โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) โชคนาสาม ปราสาท 044-590240
132 โรงเรียนมหาราช ๔ โชคนาสาม ปราสาท
133 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โชคนาสาม ปราสาท
134 โรงเรียนบ้านจีกแดก โชคนาสาม ปราสาท
135 โรงเรียนบ้านสองสะโกม ไพล ปราสาท
136 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) ไพล ปราสาท
137 โรงเรียนไพลศึกษาคาร ไพล ปราสาท
138 โรงเรียนบ้านศรีสวาย จีกแดก พนมดงรัก
139 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จีกแดก พนมดงรัก 044-552209
140 โรงเรียนบ้านตาลวก จีกแดก พนมดงรัก
141 โรงเรียนบ้านโคกกรม จีกแดก พนมดงรัก
142 โรงเรียนบ้านละเอาะ จีกแดก พนมดงรัก
143 โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาเมียง พนมดงรัก -
144 โรงเรียนบ้านพนมดิน ตาเมียง พนมดงรัก
145 โรงเรียนบ้านหนองจูบ ตาเมียง พนมดงรัก
146 โรงเรียนบ้านตาเมียง ตาเมียง พนมดงรัก 044508010
147 โรงเรียนบ้านอุโลก บักได พนมดงรัก 0-7956-4958
148 โรงเรียนบ้านรุน บักได พนมดงรัก
149 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา บักได พนมดงรัก
150 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข บักได พนมดงรัก
151 โรงเรียนบ้านอำปึล บักได พนมดงรัก
152 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 บักได พนมดงรัก
153 โรงเรียนบ้านสระแก้ว โคกกลาง พนมดงรัก
154 โรงเรียนบ้านจีกแดก โคกกลาง พนมดงรัก
155 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง พนมดงรัก
156 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ โคกกลาง พนมดงรัก
157 โรงเรียนบ้านมหาชัย ณรงค์ ศรีณรงค์ 044-590021
158 โรงเรียนบ้านณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์ 044509051
159 โรงเรียนบ้านละมงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์
160 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร ณรงค์ ศรีณรงค์ 044509185
161 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ณรงค์ ศรีณรงค์
162 โรงเรียนบ้านโสน ณรงค์ ศรีณรงค์
163 โรงเรียนบ้านเตาแดก ตรวจ ศรีณรงค์
164 โรงเรียนบ้านโนนทอง ตรวจ ศรีณรงค์
165 โรงเรียนบ้านฉลีก ตรวจ ศรีณรงค์
166 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
167 โรงเรียนบ้านน้อย ตรวจ ศรีณรงค์
168 โรงเรียนบ้านตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
169 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตรวจ ศรีณรงค์ 044590484
170 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ ศรีสุข ศรีณรงค์ 044590024
171 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ศรีสุข ศรีณรงค์
172 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
173 โรงเรียนบ้านกล้วย ศรีสุข ศรีณรงค์
174 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ศรีสุข ศรีณรงค์
175 โรงเรียนบ้านตราด หนองแวง ศรีณรงค์
176 โรงเรียนบ้านกุง หนองแวง ศรีณรงค์
177 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองแวง ศรีณรงค์
178 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง ศรีณรงค์
179 โรงเรียนบ้านสำโรง แจนแวน ศรีณรงค์
180 โรงเรียนบ้านแดง แจนแวน ศรีณรงค์
181 โรงเรียนบ้านตะโนน แจนแวน ศรีณรงค์ 044148446
182 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ แจนแวน ศรีณรงค์
183 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน แจนแวน ศรีณรงค์
184 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา กระเทียม สังขะ
185 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 กระเทียม สังขะ 0-852068960
186 โรงเรียนบ้านถนน กระเทียม สังขะ
187 โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กระเทียม สังขะ 04-4149238
188 โรงเรียนบ้านโนนสบาย กระเทียม สังขะ
189 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ กระเทียม สังขะ 044590150
190 โรงเรียนบ้านตอกตรา ขอนแตก สังขะ 044-590305
191 โรงเรียนหนองโสนวิทยา ขอนแตก สังขะ
192 โรงเรียนบ้านอาวอก ขอนแตก สังขะ
193 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ขอนแตก สังขะ
194 โรงเรียนบ้านโตงน้อย ขอนแตก สังขะ
195 โรงเรียนบ้านขอนแตก ขอนแตก สังขะ 0868793573
196 โรงเรียนดมวิทยาคาร ดม สังขะ
197 โรงเรียนบ้านสนบ ดม สังขะ
198 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ดม สังขะ
199 โรงเรียนบ้านศรีมงคล ดม สังขะ
200 โรงเรียนบ้านสนวน ตาคง สังขะ
201 โรงเรียนบ้านเถกิง ตาคง สังขะ
202 โรงเรียนบ้านกะปู ตาคง สังขะ
203 โรงเรียนบ้านห้วยปูน ตาคง สังขะ
204 โรงเรียนจตุคามวิทยา ตาคง สังขะ
205 โรงเรียนบ้านตาคง ตาคง สังขะ
206 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตาคง สังขะ
207 โรงเรียนบ้านคะนา ตาตุม สังขะ
208 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ตาตุม สังขะ
209 โรงเรียนบ้านปวงตึก ตาตุม สังขะ
210 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ตาตุม สังขะ
211 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตาตุม สังขะ
212 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตาตุม สังขะ
213 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตาตุม สังขะ
214 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ทับทัน สังขะ
215 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ทับทัน สังขะ
216 โรงเรียนบ้านลำหาด ทับทัน สังขะ
217 โรงเรียนบ้านวังปลัด ทับทัน สังขะ
218 โรงเรียนบ้านเสรียง ทับทัน สังขะ ร.ร. 044-590383, ผอ. 0903723235
219 โรงเรียนบ้านร่มเย็น ทับทัน สังขะ
220 โรงเรียนบ้านทัพทัน ทับทัน สังขะ
221 โรงเรียนบ้านอังกอล บ้านจารย์ สังขะ
222 โรงเรียนบ้านจารย์ บ้านจารย์ สังขะ
223 โรงเรียนบ้านโคกไทร บ้านจารย์ สังขะ
224 โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านจารย์ สังขะ
225 โรงเรียนบ้านชำสมิง บ้านชบ สังขะ
226 โรงเรียนบ้านโพนชาย บ้านชบ สังขะ
227 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี บ้านชบ สังขะ
228 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) บ้านชบ สังขะ
229 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด พระแก้ว สังขะ
230 โรงเรียนบ้านแสนกาง พระแก้ว สังขะ
231 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา พระแก้ว สังขะ
232 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก พระแก้ว สังขะ
233 โรงเรียนบ้านพระแก้ว พระแก้ว สังขะ
234 โรงเรียนบ้านกระสัง พระแก้ว สังขะ
235 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สะกาด สังขะ
236 โรงเรียนบ้านจังเอิล สะกาด สังขะ
237 โรงเรียนบ้านตาโมม สะกาด สังขะ
238 โรงเรียนบ้านหลัก สะกาด สังขะ
239 โรงเรียนบ้านสะกาด สะกาด สังขะ
240 โรงเรียนบ้านสังขะ สังขะ สังขะ
241 โรงเรียนบ้านโดง สังขะ สังขะ
242 โรงเรียนสังขะ สังขะ สังขะ
243 โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ สังขะ
244 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สังขะ สังขะ
245 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังขะ สังขะ
246 โรงเรียนบ้านศาลา เทพรักษา สังขะ
247 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 เทพรักษา สังขะ
248 โรงเรียนบ้านลันแต้ เทพรักษา สังขะ
249 โรงเรียนบ้านตาพราม เทพรักษา สังขะ
250 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม เทพรักษา สังขะ 044 - 590166 , 0810686552
251 โรงเรียนบ้านชำเบง เทพรักษา สังขะ